Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plSTANOWISKO

2022/06/15 22:17:44

Pobierz stanowisko...>

Namysłów 13.06.2022r

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” dotyczące propozycji MRiRW co do projektu Rozporządzenia w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

     Urzędowi Lekarze Weterynarii wykonujący zadania Inspekcji Weterynaryjnej z wyznaczenia PLW od wielu lat oczekują na urealnienie stawek urzędowego cennika wynagrodzeń oraz zmianę sposobu rozliczeń za wykonanie tych czynności. Proponowane Rozporządzenie MRiRW w sprawie stawek opłat za czynności Inspekcji Weterynaryjnej wprowadza pewne zmiany wysokości tych opłat, ale ich poziom zdaniem Komisji nie może dziś w sposób zadowalający wpłynąć na sposób wynagradzania lekarzy urzędowych. Trzeba zdecydowanie stwierdzić, że lekarze weterynarii wykonujący czynności urzędowe dla PLW stają się Urzędowymi Lekarzami Weterynarii czyli pracownikami administracji państwowej podlegającymi szczególnej ochronie w trakcie wykonywania tych zadań. Fakt ten powinien determinować zarówno czas pracy jak i wynagrodzenie Lekarzy Urzędowych. Niestety konsultowany projekt wydłuża ten czas pracy lekarzy do 16 godzin dziennie tj. od 6.00 do 22.00 płatny wg stawek dziennych, a dopiero godziny nocne tj. 22.00 do 6.00 będą wynagradzane wg stawki podwyższonej o 15%, a soboty i niedziele podwyższone o 20%. To zdaniem Stowarzyszenia „Medicus” to bardzo skromna rekompensata za dyspozycyjność lekarzy urzędowych w godzinach nocnych i weekendy, dyskryminująca ten zawód w stosunku do pracy innych urzędników z wyższym wykształceniem. Dodatkowo jeszcze część stawek opłat za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa pomimo upływu kilkunastu lat od ostatniej regulacji uległa obniżeniu od 14 do 56% w zależności od gatunku. Szczególnie dotkliwa jest zmiana stawki opłat za badanie drobiu, gdzie Pan Minister proponuje zrównanie stawki opłat za badanie sztuki niezależnie od gatunku i znaczne jej obniżenie . Podobnie bolesna jest propozycja obniżki stawki opłat za badanie świń w rzeźniach bez automatycznego przesuwu taśmy z 6 do 4,5 złotego czyli zmniejszenie o 25%. To bardzo niekorzystna propozycja dla dużej grupy lekarzy urzędowych w sytuacji galopującej inflacji i powszechnej drożyzny na którą nie możemy się zgodzić. Mamy prawo domniemywać, że skoro MRiRW obniża wspomniane stawki opłat za badanie drobiu i trzody to również wynagrodzenia urzędowych lekarzy za wykonywane nadzory ulegną obniżeniu co w obecnej sytuacji jest nie do przyjęcia. Nie doszukaliśmy się w projekcie postulowanej przez audyt unijny stawki za przestój związany zarówno z badaniem szczegółowym oraz konfiskatą sztuki jak i przerwami technicznymi – awaria taśmy. Proponowany wzrost stawki opłaty za godzinę nadzoru lekarza weterynarii do 112,8 zł za pierwszą godzinę, ale kolejne godziny to już tylko 56,4 złotego. Przy badaniu w siedzibie stada zakończonym wystawieniem świadectwa zdrowia jeśli będzie dotyczyć kilku wizyt w gospodarstwach, badaniu i wystawieniu kilku dokumentów jest już mało satysfakcjonujące zwłaszcza, że zdaniem projektodawcy stawka ta zawierać ma również dojazd do siedziby stada. Stowarzyszenie nie dopatrzyło się również stawki opłaty za badanie świń na użytek własny oraz stawki opłaty za badanie próbki mięsa w kierunku włośnicy. Jeśli stawka godzinowa za nadzór nad ubojem wynosi 112,80 zł., a badanie w kierunku włośnicy miało by być badaniem parazytologicznym za 63,32zł., to razem dawałoby kwotę 176,12 zł., co przy uboju na użytek własny jest ceną zaporową. Oczywiście dostrzegamy również przypadki faworyzowania przez MRiRW sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego, gdzie opłata za nadzór za 6 godzin wynosi tylko 40,00 złotych, co daje 6,67 zł za godzinę, ale to już tylko polityka Ministerstwa.
     Reasumując oczekujemy od MRiRW, aby jednak zmienił proponowane stawki opłat tak by cennik wynagrodzeń mógł choćby zrekompensować wskaźnik inflacji za lata jakie upłynęły od ostatniej waloryzacji tych stawek.

lekarz weterynarii Jacek Sośnicki
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki
„ Medicus Veterinarius”


POCZYTAJ

2019/03/26 21:07:12

Odpowiedź Ministra na stanowisko Stowarzyszenia w sprawie nadzoru nad produkcją żywności.


STANOWISKO

2019/02/24 18:04:46

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie nadzoru nad produkcją żywności

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2017/12/29 19:39:45

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Jest to bardzo proste.

W deklaracji PIT w pozycji 131 wpisujemy nr: 0000 215 720
a w pozycji 133 cel szczegółowy: MEDICUS VETERINARIUS

skan wzorca >>


POCZYTAJ

2016/12/02 12:33:02

Odpowiedź Ministra na nasze pismo


STANOWISKO

2016/11/19 17:17:45

Pobierz stanowisko...>

Namysłów 08.11.2016

O.S.L.Wet.W.P.
Medicusveterinarius

Pan Wojciech Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

STANOWISKO

     Lekarze weterynarii wolnej praktyki wykonujący czynności urzędowe na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej z zadowoleniem przyjmują Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 października 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, którego konsekwencją jest przywrócenie świadectw zdrowia dla świń. Wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii świadectwa ,na podstawie badania klinicznego przeprowadzanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych zwierząt, niewątpliwie sformalizują i uszczelnią obrót trzodą chlewną na terenie całego kraju a tym samym wydatnie zmniejszą ryzyko przeniesienia się choroby poza wytyczone już obszary zapowietrzone i zagrożone . Świadomi powagi sytuacji, wyrażamy gotowość wykonywania tych badań klinicznych a także kontroli oznakowania zwierząt i bioasekuracji w siedzibach stada aby nie dopuścić do kolejnych zakażeń wirusem ASF u trzody chlewnej co wiązałoby się z gigantycznymi stratami gospodarczymi. Apelujemy jednak do Pana Ministra o pilne podjęcie działań nad nowelizacją Rozporządzenia z 2 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i wysokości wynagradzania lekarzy weterynarii, zwłaszcza w kwestii wspomnianych już badań trzody chlewnej w siedzibach stada zakończonych wystawieniem urzędowych świadectw zdrowia. Dotychczasowa stawka podstawowa za wspomniane badanie z wystawieniem świadectwa zdrowia ( dziesięć złotych brutto ) jest żenująco niska , co przy dużym rozdrobnieniu hodowli, nie odzwierciedla poświęconego czasu pracy urzędowego lekarza weterynarii, poniesionych kosztów oraz konieczności pracy również w soboty i niedziele. Tak skromne wynagradzanie lekarza za wizytę w gospodarstwie, zbadanie kliniczne świń, sprawdzenie poprawności oznakowania i warunków bioasekuracji oraz kontrolę poprawności danych zawartych w druku łańcucha żywnościowego nie gwarantuje właściwego wykonania wszystkich tych zadań. Lekarze urzędowi wykonując rzetelnie te czynności osiągają bowiem dochody kilkakrotnie niższe niż stawka godzinowa pracy lekarza w zakładzie leczniczym dla zwierząt a tym samym działają na szkodę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeśli resort nie podejmie niezwłocznie koniecznych działań w kwestii urealnienia stawek za czynności wykonywane przez urzędowych lekarzy weterynarii zgodnie z propozycją zawartą w uchwale 90/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, to będziemy zmuszeni zarekomendować koleżankom i kolegom nie podpisywanie umów na wystawianie świadectw zdrowia dla trzody chlewnej w 2017 roku.

Z poważaniem
Jacek Sośnicki
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki
Z siedzibą w Namysłowie


POCZYTAJ

2016/08/10 09:51:50

Vetxit - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2016/07/08 11:38:01

Gnoza. - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2016/06/21 23:52:54

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Minister Ewą Lech - Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


WYWIAD

2016/03/14 12:01:52

Wywiad z Głównym Lekarzem Weterynarii Włodzimierzem Skorupskim - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (1)
Weterynaria po nowemu... (11)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6484506

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.