Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Skandal w Constarze nie dotyczy lekarzy prywatnych

2005/04/25 20:57:55


     Poniżej zamieszczamy gorący tekst Kolegów z „Constar” S.A., który jako żywo jest realizacją „czarnego scenariusza”, jakim przepowiadaliśmy już ponad rok temu. Podejrzewamy, że takich sytuacji wkrótce będzie w kraju więcej. Świadome działania Ministerstwa Rolnictwa wsparte wydatną pomocą najwyższych urzędników weterynaryjnych kraju doprowadziły do stanu, w którym wolnopraktykujący lekarze weterynarii pracujący z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii i wykonujący zadania Inspekcji Weterynaryjnej są w dużej mierze ubezwłasnowolnieni w działaniach kontrolnych ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność za działania właścicieli zakładów.
     Koleżanki i Koledzy! Przejrzyjcie ponownie swoje umowy podpisane z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Poniższy tekst niech będzie przestrogą dla Was wszystkich, którzy realizujecie zadania z wyznaczeń Inspekcji. Taki finał mają sytuacje, w których kontrolujący w pełni ulega naciskom kontrolowanego.
     (wytłuszczenia w poniższym tekście pochodzą od redakcji)

Tą „minę” podłożyło nam Ministerstwo.

Starachowice 2005.04.23

Wojewódzki Świętokrzyski Lekarz Weterynarii w Kielcach
Lek. Wet. Paweł Banasik

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą tzw. „afery Constar” i usilnym szukaniem winnych wśród służb weterynaryjnych zarówno przez media jak i Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jeszcze przed zakończeniem postępowania karnego w tej sprawie zajmujemy następujące stanowisko: 

 1. Wykonywanie czynności lekarsko-weterynaryjnych w „Constar” S.A. nastąpiło na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 03.01.2005 wydanej na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 O Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2004 r. Nr 33 poz. 287), oraz na podstawie indywidualnych umów zleceń zawieranych pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Starachowicach a lekarzami wolnej praktyki. Wszystkie umowy zlecenia były identyczne, zawierały ogólne stwierdzenia, a w szczególności nie określały szczegółowego zakresu czynności, terminów świadczenia tych czynności, jak również nie określały podziału zakresu nadzoru poszczególnych lekarzy, zarówno w procesie produkcyjnym jak i przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii pismem z dnia 24.02.2004 określił procedurę weterynaryjnej kontroli mięsa wchodzącego do „Constar” S. A. Starachowice z innego zakładu.
 2. Harmonogramy pracy były ustalane wewnętrznie między lekarzami wyznaczonymi, a ich treść znana była Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Analizując szczegółowo wskazane wyżej dokumenty zakres naszego zlecenia, co do produktów mięsnych (a nie mięsa) obejmował jedynie sprawowanie kontroli nad przechowywaniem i transportem, a nie nad przetwórstwem. Nie możemy, zatem ponosić odpowiedzialności za ewentualne wady wyrobów gotowych. Nie było naszej całodobowej kontroli nad przechowywaniem i transportem gotowych wyrobów, ponieważ na dziale ekspedycji pracowaliśmy w godz. 19-08. Nie mamy wiedzy, co do zakresu kontroli sprawowanej przez inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej nad działem ekspedycji. Kontrole na dziale ekspedycji nie wykazały uchybień pod naszym adresem.
 3. Wysyłane produkty gotowe zaopatrywane były jedynie w Handlowy Dokument Identyfikacyjny wystawiany przez producenta i do niego należy odpowiedzialność w tym zakresie. Nigdy nie wykonywaliśmy badań produktów gotowych, ani nie mieliśmy wglądu do wyników badań prowadzonych przez zakład i Inspekcję Weterynaryjną.
 4. Stosując prawo w naszym nadzorze stwierdzamy, iż od 2004 roku brak jest zapisu o zakazie wprowadzania zwrotów. Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004  O wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288), jak również Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 160, poz. 1673, par.14, pkt 2 i 3) poza służbą weterynaryjną pozostaje decyzyjność w zakresie oceny, czy produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Decyzje te podejmuje podmiot prowadzący zakład przetwórstwa lub zakład przepakowania, jak również podmiot decyduje o konieczności pobrania próbek do badań laboratoryjnych.
 5. Nigdy nie byliśmy powiadamiani ustnie lub pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o wycofanych z obrotu produktach. Nie wiedzieliśmy o istnieniu magazynu zwrotów, ani o jakimkolwiek innym miejscu, gdzie produkty te mogłyby być przechowywane, ani o fakcie wprowadzania ich na teren zakładu.
 6. Od 07.03.2005 Powiatowy Lekarz Weterynarii wycofał wyznaczonych lekarzy z kontroli nad mięsem wchodzącym i wychodzącym w dziale ekspedycji.

Zdaniem naszym zaistniała sytuacja w „Constar” S.A. nie jest następstwem zaniedbań służb weterynaryjnych lecz wynika ze specjalnie stworzonych luk prawnych wykorzystywanych do obrotu produktami mięsnymi i innymi produktami pochodzenia zwierzęcego, wycofywanymi z rynku. Ustawa z dnia 24.04.1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, zakazywała zwrotu do producenta mięsa i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Ten zapis obowiązujący w art. 31c. cytowanej ustawy wszedł w życie z dniem 28.04.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450) i obowiązywał do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29.01.2004 o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288). Naszym zdaniem takie unormowanie było niekorzystne dla lobby mięsnego i dlatego też w nowej ustawie z 29.01.2004 r tego problemu nie uregulowano, zaś przepisem blankietowym upoważniono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do załatwienia tej kwestii. Wydane na podstawie  art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr33, poz.288) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.06.2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 160, poz.1673) w par,14 wprowadza możliwość wycofania z rynku produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego przez producentów, lecz kwestię tą pozostawia poza nadzorem służb weterynaryjnych. Dokonując wykładni par.14 tegoż rozporządzenia należy dojść do wniosku, że podmiot prowadzący zakład przetwórstwa lub przepakowania ma nieograniczone możliwości wycofania z rynku swoich produktów bez nadzoru służb weterynaryjnych.

Wycofanie z rynku produktów mięsnych może odbywać się bez ograniczeń, jeżeli podmiot prowadzący zakład produkcyjny nie stwierdzi, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego (chodzi w tym wypadku o zwroty w terminach ważności towarów właściwie przechowywanych). Inne produkty mięsne, co, do których podmiot stwierdzi możliwość bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia publicznego, wycofuje z rynku, zabezpiecza i przechowuje we własnym zakresie, a działania służb weterynaryjnych mogą zaistnieć tylko w następstwie poinformowania o powyższym Powiatowego Lekarza Weterynarii, które to produkty dopiero wtedy pozostają pod jego nadzorem, i on podejmuje decyzje o ich zniszczeni lub użyciu w innym celu niż spożycie przez ludzi lub poddaniu ich obróbce w wyniku której otrzymany produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego. W tym zakresie nie ma żadnej roli dla lekarzy weterynarii zatrudnionych na umowy zlecenia.

Uważamy, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.06.2004 r nie mogło być wydane bez konsultacji z Głównym Lekarzem Weterynarii, który wyłączył działania służb weterynaryjnych wykonujących prace zlecone u producentów co do decyzji w sprawie postępowania z towarami wycofywanymi z rynku, dając producentom prawo samoistnego decydowania o tym, czy towar wycofać, czy nie, co z nim uczynić, czy stanowi on zagrożenie dla zdrowia publicznego, oraz czy zachodzi konieczność zawiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nic nam nie było wiadomo o wycofywanych przez „Constar” S.A. produktach oraz o tym, aby kiedykolwiek Powiatowy Lekarz Weterynarii był o tym powiadamiany.

Jednocześnie stwierdzamy, iż jeślibyśmy w ramach wykonywanych przez nas czynności w zakresie umów zleconych stwierdzili fakt, że produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, podjęlibyśmy działania przewidziane prawem. Z tych względów problem tzw. „afery Constar” to nie zaniedbania służb weterynaryjnych, ale efekt wadliwego prawa, które pozostawia producentowi decyzje o mięsie i wyrobach gotowych poza nadzorem weterynaryjnym. Wydaje się, że chodziło tu o realizację interesów lobby mięsnego i być może zaoszczędzeniu środków przeznaczanych na służbę weterynaryjną. Z tych powodów adresaci niniejszego pisma proszeni są o podjęcie w trybie pilnym stosownych działań wyjaśniających sprawę do końca i oczyszczenia służb weterynaryjnych z zarzutów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii nie popartych faktami i obowiązującym stanem prawnym. 

Lek.wet. Artur Krakowiak 

Lek.wet. Robert Gadecki 

Lek.wet. Mirosław Czerwiński 

Lek.wet. Sławomir Zaborowsk 

Lek.wet. Anna Furgała 

Lek.wet. Ryszard Rutkowski 

Lek.wet. Sławomir Ochała 

Lek.wet. Robert Szwaja 

Do wiadomości:

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Główny Lekarz Weterynarii.
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach.
 4. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
 5. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne –wszystkie.
 6. Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki w Namysłowie.
 7. Prokuratura Rejonowa w Starachowicach.
 8. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.