Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

List do Głównego Lekarza Weterynarii w spr. umów

2005/05/18 22:47:59


Radomsko 2005-05-10

Stowarzyszenie Wolnopraktykujacych
Lekarzy Weterynarii siedzibą w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Wilsona 21

Główny Lekarz Weterynarii Pan dr Krzysztof Jażdżewski
00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

     Zwracamy się z prośbą o pilną zmianę formy umów zawieranych przez powiatowych lekarzy weterynarii z prywatnymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności z wyznaczenia wymienionych w art. 16 ustawy z 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej.
     l-go czerwca 2005 r wchodzi w życie ustawa z 21 kwietnia 2005 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja doprecyzowuje miedzy innymi art. 15 ust. 3 pkt.3 ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowym brzmieniem tego art. umowy na czynności z wyznaczenia wykonywane jako działalność osobista osób fizycznych mogłyby być zwolnione z podatku VAT tylko w przypadku równoczesnego spełnienia trzech warunków:
- określenie warunków wykonywania tych czynności
- wynagrodzenia
- odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich.
     Obecnie obowiązujące umowy nie spełniają tych warunków. Zawierane od sierpnia 2004 r umowy tworzą stosunek prawny, w którym to zleceniobiorca, a nie zlecający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prawidłowego wykonywania czynności, a zlecający sprawuje jedynie nadzór nad prawidłowym ich wykonaniem. Podobny nadzór Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nad całym szeregiem działalności gospodarczych na podstawie art. 3 ustawy o Inspekcji.
     Charakter czynności wymienionych w art. 16 ustawy jest taki, że zawsze ilekroć będą wykonywane przez lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, to odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosić będzie zleceniobiorca. To właśnie przesądza, że czynności winny być traktowane jako działalność gospodarcza, a nie działalność osobista osób fizycznych. Inne grupy zawodowe, np. adwokaci z urzędu, którym organ władzy lub administracji państwowej zleca określone czynności nie maja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, która w art. 16 ust. 3 nakazuje zawierać umowy ( według art. 750 Kodeksu Cywilnego są to umowy - zlecenia ) na ich wykonywanie.
     Wysuwane przez liczne środowiska naszego zawodu postulaty, aby umowy na czynności z wyznaczenia zawierane były z podmiotami gospodarczymi ( zakładami leczniczymi) są nierealne, gdyż wymagałoby to zmiany ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i innych aktów prawnych.
     Dlatego ośmielamy się zauważyć, że obecny stan prawny pozwala wybrnąć z trudnej dla całego środowiska sytuacji spowodowanej wprowadzeniem nie korzystnych,a zarazem sprzecznych z prawem zasad dokonywania wyznaczeń.
     A mianowicie:
Umowy winny być zawierane z lekarzami weterynarii - osobami fizycznymi, a przychody z zawartych umów winny być rozliczane w ramach prowadzonej przez zleceniobiorców działalności gospodarczej.
     Pozwala na to:
Ustawa z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych „ art. 57 ust l Do czasu wygaśnięcia skutków prawnych umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia zawartych na podstawie odrębnych przepisów, źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 jest również działalność wykonywana na podstawie tych umów „ „ art.57 ust 3 Podatnicy, którzy osiągaj ą dochody określone w ust l są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne na podatek oraz składać zeznania roczne według zasad określonych w art. 44 i 45 „ „art. 41 ust 2 Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. o której mowa w art. 10 pkt 3 „
     O tym, że przychody z badania zwierząt rzeźnych i mięsa są przychodami z umów - zleceń ( art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) rozstrzyga wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1999 r. Sygn. akt II UKN 267/99.
     Interpretacja podana w piśmie Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2004 r znak: PPI/811-471/ 276/04 KSz, nie może mieć zastosowania do badania zwierząt rzeźnych i mięsa przez wyznaczonych lekarzy wet. gdyż pozostaje ona w sprzeczności z art. 16 ust 3 ustawy o Inspekcji ( wymóg zawierania umów - zleceń ) , oraz z przywołanym wyrokiem Sądu Najwyższego.
     Ponadto należy zauważyć, że wyżej wymienione pismo Ministerstwa Finansów odnosiło się tylko do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, a nic nie wspominało o innych czynnościach z wyznaczenia. Tak wiec potraktowanie tego pisma jako podstawy prawnej do rozciągnięcia formy umów z osobami fizycznymi również na pozostałe zlecane czynności ( PKWiU 85,20), a więc tożsame z prowadzona^ działalnością gospodarcza, nie ma żadnego uzasadnienia.

Do wiadomości:
1 Departament Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii Dr Boraryn-Laudańska.
2 Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.
3 Okręgowa Łódzka Rada Lekarsko-Weterynaryjna.
4 Okręgowa Świętokrzyska Rada Lekarsko-Weterynaryjna.
5 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius w Namysłowie.

Z wyrazami Szacunku Prezes Stowarzyszenia

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.