Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Postulaty Komitetu Protestacyjnego

2004/06/01 15:56:42


POSTULATY KOMITETU PROTESTACYJNEGO:

 1. Niezwłocznie sprecyzować zasady stosowania opłat za czynności wymienione w poz.6. i 7. zał. nr 1 do Rozp.Min. Rol. i Rozwoju Wsi z 28 kwietnia 2004 roku Opłaty za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w zależności od zdolności produkcyjnej rzeźni winny być ustalone wg analogicznych kryteriów jak w Rozp. Min. Rol. i Rozwoju Wsi z 28 sierpnia 2003 roku zał. nr 1 poz.15. i 16. W zakładach o małej zdolności przerobowej oraz we wszystkich zakładach, które nie posiadają przesuwu taśmy i ubijających mniej niż 60 sztuk na godzinę opłaty winny być pobierane wg zał. nr 1 poz.7.
 2. Jak najszybciej wydać Rozp.Min.Rol. i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za wykonane czynności przez lekarzy wet. i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
  • Rozporządzenie to nie może skutkować obniżeniem dotychczasowych wynagrodzeń lekarzy wet. wykonujących czynności na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej.
  • Opłaty na środek specjalny Inspekcji Weterynaryjnej nie powinny przekraczać 4% całości.
  • Wynagrodzenie dla lekarzy wet. powinno być traktowane jako cena netto lub wszystkie czynności wykonywane przez prywatnych lekarzy wet. na rzecz Inspekcji na podstawie wyznaczenie winny być obłożone stawką VAT 0%.
 3. W trybie pilnym renegocjować rozporządzenie Ministra Rol. i Rozwoju Wsi z dnia 25.08.2003 w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez inspekcję weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz.U.Nr.100 poz.1019). Domagamy się, aby renegocjacje odbyły się z udziałem Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
 4. W nowo wydanym Rozporządzeniu Min. Rol. i Rozwoju Wsi o wysokości opłat i wynagrodzeń na rzecz Inspekcji winny być określone stałe kryteria okresowej waloryzacji.
 5. Żądamy przywrócenia starej zasady, w której stawki podstawowe za czynności wykonywane przez lekarzy wet. w godzinach 18.00-6.00 i w dni wolne od pracy były podwyższane o 50%.
 6. Niefunkcjonujący system AIACS powoduje, że lekarz wet. sprawujący nadzór nie jest w stanie określić statusu zdrowotnego gospodarstwa, dlatego niezrozumałe jest zlikwidowanie świadectw zdrowia zwierzat.
 7. Domagamy sie godziwego wynagradzania lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz respektowania art.34. Ustawy o Inspekcji w sprawie egzekwowania od płatników należności za usługi wykonywane przez Inspekcję na podstawie wyznaczenia.
 8. Żądamy nowelizacji Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.
 9. Postulujemy podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany przepisów zawartych w art.30 Ustawy z 29.01.2004 0 Inspekcji Weterynaryjnej, a dotyczących szczepienia ochronnego przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu oraz przeciwko wściekliźnie psów i kotów, a także urealnienia opłat za wykonywanie badań monitoringowych (TBC, białaczka, bruceloza).

Za Komitet Protestacyjny
Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.