Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Chyba tego nie unikniemy - VAT-story cd.

2005/08/29 19:03:15


Skarżysko-Kam. 08.08.2005r.

PP-443 / 26 / 2005

Pan Artur Krakowiak
ul. Żeromskiego 29/39
26 - 110 Skarżysko-Kam.
NIP 6631394879

POSTANOWIENIE

     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14a §l, oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.nr.137 poz.926 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 09.06.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

     W dniu 09.06.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżvsku-Kam. wpłynął wniosek od podatnika świadczącego usługi weterynaryjne o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie.
     Jak stanowi art. 14a §l ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt. burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta maja obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 §4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §l. następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
     W powołanym piśmie przedstawiony został następujący stan faktyczny :
     Podatnik świadczący usługi weterynaryjne zawarł z Powiatowym Lekarzem Weterynarii umowę na wykonanie czynności sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe .
Z klauzuli zawartej w par. 3 przedmiotowej umowy wynika , że Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prawidłowego wykonania wymienionych czynności . W związku z powyższym zdaniem wnioskodawcy umowa zlecenia nie spełnia warunków określonych w art.15 ust.3 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT .
     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe i informuje :
     Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%, na podstawie §5 ust. l ( poz. 17 załącznika Nr l ) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późniejszymi zmianami).
     Do podatników świadczących opisane wyżej usługi maj ą zastosowanie przepisy art., 113 ust. l i 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z art. 113 ust. l ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaż}' opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro (do wartości sprzedaży me wlicza się kwoty podatku). Stosownie zaś do art. 113 ust. 5 ustawy jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. l przekroczy kwotę o której mowa w tym przepisie zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.
     Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii w ramach zawartej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii umowy cywilnoprawnej podlegałyby wyłączeniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr. 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami ) jako przychody wymienione w art. 13 pkt.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że osoby wykonujące te czynności są związane ze zlecającym ich wykonanie prawnymi wieżami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecenie czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Ponieważ z zawartej umowy wynika że pełną odpowiedzialność z tytułu prawidłowego wykonania czynności będących przedmiotem umowy ponosi zleceniobiorca a nie zleceniodawca, zatem osiągnięte tytułem zawartej umowy przychody nie mogą korzystać z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT.
     Powyższa interpretacja :
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwila zmiany przepisów jej dotyczących:
- nie jest wiążąca dia podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
     Pouczenie :
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku -Kam. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Do wiadomości :
1. Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach
2. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.