Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Misja Komisji AGRI do Polski - relacja Andrzeja Mo

2006/06/03 01:29:28


Misja Komisji AGRI do Polski

     W dniach 11-12 05. 2006 r. na terenie Wielkopolski przebywała delegacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego z jej przewodniczącym Josephem Daulem na czele.
     Dnia 12.05 2006 r. w Dolsku na terenie ośrodka agroturystycznego odbyło się spotkanie z eurodeputowanymi i dyskusja na temat „Najważniejsze problemy branży mięsnej w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, posłowie, przedstawiciele przemysłu mięsnego i weterynarii. Zaproszony był również Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Moskal, który wykorzystując sytuację związaną z opublikowaniem dwóch projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji Inspekcji.
zaprezentował stanowisko Krajowej Rady w tej sprawie. Zarówno wystąpienie prezesa, jak i stanowisko Krajowej Rady przedstawiamy poniżej.

Wystąpienie
Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Andrzeja Moskala
na spotkaniu
z posłami Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
w Dolsku dn. 12.05.2006 r.

     Szanowni Eurodeputowani, Szanowni Państwo!

     Kluczowym problemem przy produkcji związanej z branżą mięsną jest zapewnienie bezpieczeństwa wytworzonego produktu. Jest to możliwe dzięki odpowiednia zorganizowanemu nadzorowi. Wiodącą rolę pełni tutaj Inspekcja Weterynaryjna, która poprzez Urzędowych Lekarzy Weterynarii czuwa nad bezpieczeństwem żywności od obory do przetwórni. Nadzorem na dalszym etapie zajmują się Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa.
     Nadzór nad bezpieczeństwem żywności jest kluczowym dla bezpieczeństwa konsumenta, jak również musi być wiarygodny na arenie międzynarodowej (przecież Polska jest członkiem UE). Wiadomym jest, że na całym świecie nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego sprawują odpowiednie służby weterynaryjne i temu jest podporządkowane całe ustawodawstwo unijne tzw. prawo weterynaryjne.
     Dlatego dziwi fakt nieodpowiedzialnych działań zmierzających do łączenia Inspekcji, ale nie tych, o których wspomniałem, lecz Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zadania tych dwóch ostatnich nie mają nic wspólnego z zadaniami pełnionymi przez Inspekcję Weterynaryjną. Utworzenie jednej Inspekcji bez włączenia do niej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej jest pozbawione sensu, gdyż nadal pozostawi nadzór nad bezpieczeństwem żywności w kompetencjach kilku Inspekcji nie wnosząc niczego nowego, mnożąc tylko koszty związane z umundurowaniem, tworzeniem struktur powiatowych ,zapewnieniem pomieszczeń i sprzętu.
     Projekty dwóch ustaw które się ukazały bez konsultacji ze środowiskiem weterynaryjnym wprowadzają zupełnie nieczytelne pojęcie „Inspektorów Bezpieczeństwa Żywności”, marginalizują rolę weterynarii dając kompetencje osobom merytorycznie nieprzygotowanym, podważając tym samym wiarygodność naszego kraju na arenie międzynarodowej, co wiąże się z dużymi konsekwencjami dla producentów artykułów pochodzenia zwierzęcego.
     Kierując się troską o dobro kraju, oraz prawidłowym nadzorem nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zajęła stanowisko w tej sprawie i upoważniła mnie, jako jej vice-prezesa do przedstawienia go w dzisiejszej dyskusji:

STANOWISKO
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 11 maja 2006 r.

w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji


     Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zebrana na nadzwyczajnym posiedzeniu – po zapoznaniu się z projektami ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji, po przeprowadzeniu w obecności posłów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii szczegółowej dyskusji nad tymi projektami jednomyślnie zwraca się do Rady Ministrów o odrzucenie tych projektów w całości.
     Stanowisko to uzasadnione jest następującymi okolicznościami:
     Projekt ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności stanowi mechaniczne połączenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287) i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. NT 187, poz. 1577) i ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) bez uzgodnienia specyfiki problematyki weterynaryjnej.
     Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest obecnie zadaniem przede wszystkim Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, a w niewielkim stopniu także Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
     Połączenie w Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wyłącznie Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stworzy sytuację, iż bardzo duży obszar działań w zakresie bezpieczeństwa żywności pozostanie w gestii Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Nadal więc zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie będzie przedmiotem działań tylko jednej Inspekcji, jak to było w zamyśle autorów projektu ustawy.
     Prawidłowe rozwiązanie licznych problemów związanych z zapewnieniem naszemu społeczeństwu bezpiecznej żywności wymaga pracy zespołu fachowców doskonale orientujących się w tej problematyce.
     Negatywnie ocenić należy także uzasadnienie tego projektu, który nie zawiera żadnych konkretnych wyliczeń przedstawiających skutki finansowe dla budżetu państwa utworzenia struktur nowej Inspekcji, a według naszej oceny utworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności spowoduje znaczny wzrost wydatków z budżetu Państwa w porównaniu do obecnych kosztów funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.
     Wyrażamy pogląd, iż realizacja projektu tej ustawy stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i epizootycznego kraju, dając szerokie kompetencje osobom merytorycznie nie przygotowanym do pełnienia tak odpowiedzialnych zadań jak nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. Podważy to naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej i będzie tym samym szkodliwe dla interesów państwa polskiego.
Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej
Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej
Marek Mastalerek Tadeusz JakubowskiW dyskusji nad ww. wystąpieniem Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego p. Joseph Daul stwierdził, że jeśli dojdzie do konfliktu między rządem polskim a weterynarią, w tak ważnej kwestii, grozi to poważnymi konsekwencjami międzynarodowymi. Dlatego też za wszelką cenę należy dążyć do porozumienia w tej sprawie.

Andrzej Moskal

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.