Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Postulaty - Warszawa 14 czerwca 2004 r

2004/06/15 21:35:44


Warszawa 14 czerwca 2004 r

POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA

STOWARZYSZEŃ LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI

      Problemy pilne:

1. Wypłata przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zaległych należności z tytułu wykonywania czynności urzędowych w maju 2004 roku przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

2. Jednoznaczne określenie sposobu pobierania i naliczania podatku VAT od wynagrodzeń za czynności urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii.

3. Wynagrodzenie powinno być zgodne z uzasadnieniem do Rozp. Min.R.. i R.W. z dnia 25.08.2003 roku, w którym stawki podatku VAT będą doliczane do obowiązujących opłat weterynaryjnych

4. Jasno określić kryteria zawieranych umów z wyznaczonymi lekarzami weterynarii i ich realizację na terenie całego kraju.

5. W celu właściwej realizacji czynności urzędowych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną postulujemy o zmiany w Rozp. Ministra R. i R.W. z dnia 28.04.2004
roku w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (DZ.U. nr 100)

      1) Po § 2 dodać § 2a o treści:"Wysokość opłat za czynności wykonywane w godzinach 18.00 do 6.00 oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy zwiększa się o 50%" oraz dodać § 2b o treści:

      2) Wysokość opłat za wykonywanie czynności przez Inspekcję Weterynaryjną określone w załączniku nr 1, nie mogą być niższe od faktycznie poniesionych kosztów przez Inspekcję Weterynaryjną, rozliczanych wg obowiązującej stawki godzinowej"

      3) W załączniku nr 1 poz.8 pkt.7 ) opłatę z wys.11.00 PLN zmienić na 20.00 PLN

      4) W załączniku nr 1 poz. 29 zapisać:

"Szczepienie ochronne psa lub kota przeciwko wścieliźnie wraz z wydaniem zaświadczenia - od 1 zwierzęcia 15.00 PLN. ( opłata nie obejmuje innych kosztów jak koszt użytej szczepionki, materiałów medycznych i badania klinicznego )

      5) W załączniku nr 1 skreślić poz. 6 w całości

      6) W załączniku nr 1 w poz. 7 treść w czterech pierwszych liniach zastąpić nowym zapisem o treści:

"Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju - od jednego zwierzęcia: pkt3) świnie o ciężarze b) 25 kg lub większym - opłata 5,90 PLN"

      ( stawka opłat z rozp. 14.02.2003 )

      7) Wprowadzenie podwyższonych o 50% opłat za wykonywanie badań zwierząt rzeźnych i mięsa w przypadku uboju z konieczności.

      Postulujemy o zmianę w rozp. Min. R. i R.W. z dnia 07.06.2004 roku w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii:

            Do § 1.ust.1 dopisać punkt 3):

Do załącznika nr 1 poz. 3 i 4 "3) Opłata za wizytę w gospodarstwie w wys. 20,00 PLN. W § 5 za słowami, o których mowa w § 3 i 4 zmienić na:

"nie mogą przekroczyć wysokości 96% kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności".

      1) W załączniku nr 1 poz.3 proponujemy zmianę:

       " Badanie alergiczne - od jednego zwierzęcia

            1) ssaka ( tuberkulinizacja, maleinizacja ) - 10,00 PLN"

      2) W załączniku nr 1 poz. 4 proponujemy zmianę:

       " Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od zwierzęcia bez względu na ilość kierunków badań:

           1) ssaka:

           a) krwi lub mleka - 5,00 PLN"

      Domagamy się właściwego dla wykształcenia i nakładu pracy wynagradzania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Respektowania art.34 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie egzekwowania od płatników należności za usługi wykonywane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii. Domagamy się zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych do wykonania czynności urzędowych opłacanych z budżetu, t.j. badania bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy, białaczki, BSE i innych. Środki dysponowane przez inspekcje są niedostateczne, a co gorsza nieterminowo przekazywane do Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii. Stan taki zagraża bezpieczeństwu epizootycznemu kraju, bezpieczeństwu żywności, a tym samym bezpieczeństwu zdrowia publicznego. Może to spowodować poważne konsekwencje dla gospodarki Polski.

Postulaty, które powinny być rozpatrzone w najbliższym czasie - ustawy czyszczące, nowe akty prawne.

      1. "O" stawka podatku VAT na usługi weterynaryjne.

      2. Wprowadzenie do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zasad okresowej rewaloryzacji wysokości opłat i wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności z wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii

      3. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

- likwidacja środka specjalnego

- zasady wyznaczania przez powiatowych lekarzy weterynarii

- zasady powoływania głównego, wojewódzkiego, powiatowego, granicznego lekarza weterynarii i ich zastępców

      4. Ustawa o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

- świadectwa zdrowia w obrocie krajowym

      5. Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt - przygotowana do zaskarżenia w Trybunale Konstytucyjnym

Komitet Protestacyjny

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.