Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

"Co z nowymi umowami ?"- Olek Borowiecki

2006/12/18 10:47:30


   W związku z wystąpieniem na ostatnim zebraniu Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius” w Namysłowie Kolegi Jacka Sośnickiego, w którym to zasygnalizował, że nastąpiła zmiana przepisów oznaczająca koniec umów na czynności z wyznaczenia w dotychczasowej formie , ale nie wskazał Kolega jakie to przepisy , chciałbym nieśmiało podpowiedzieć :

   1 stycznia 2007 wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2006 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. 217 poz. 1587 i 1588 ).
Ustawa ta wprowadza nową definicję działalności gospodarczej oraz dodaje nowy artykuł w brzmieniu : „ Art. 5b. 1 . Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności . jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki :
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynność oraz ich wykonanie , z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych , ponosi zlecający wykonanie tych czynność ,
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności ,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością . ( … ) „

   Kodeks Pracy w art.22 par.1 stanowi : „ Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem .
Par. 1 1 Zatrudnienie w warunkach określonych w par. 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy , bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
Kodeks Pracy art.281 „ Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu :
1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach , w których zgodnie z art. 22 par. 1 powinna być zawarta umowa o pracę (… )
- podlega karze grzywny.

Kodeks Karny w art. 218 par.1 stanowi , że kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego , podlega karze grzywny , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 .

Z dniem 1 stycznia 2007 umowy na czynności wymienione w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zawierane w dotychczasowej formie automatycznie staną się umowami o pracę
Ministerstwo Finansów w liście do Naczelnej Rady Lekarskiej wyjaśniło , że umowy cywilnoprawne zwierane przez lekarzy i pielęgniarki nie staną się umowami o pracę, jeśli nie będą zwierały zapisu , że odpowiedzialność wobec osób trzecich spoczywa na zleceniodawcy .

Zał. 4 do ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku VAT usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w załączniku nr 1 ustala stawkę podatku VAT 7% na usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa przez lekarzy wet.
Umowę na czynności z wyznaczenia bez klauzuli że, odpowiedzialność ponosi zleceniodawca będą objęte stawką podatku VAT 7% , gdyż nie mogą korzystać ze zwolnienia podanego w art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy o VAT .

Zgodnie z art. 13 pkt.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu wykonywania usług , na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło , uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej , oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej – są przychodami z działalności wykonywanej osobiście – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zwieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej .

Do czynności wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy wet. Nie stosuje się pkt. 6 art. 13 wymienionej wyżej ustawy ( „ przychody osób , którym organ władzy lub administracji państwowej alb samorządowej , sąd lub prokurator , na podstawie właściwych przepisów , zlecił wykonanie określonych czynności … „ ) , ponieważ dotyczy on czynności wykonywanych nie z mocy ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej .
Natomiast , aby mogły być podjęte czynności przez lekarzy wet. muszą być spełnione dwa warunki podane w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej to jest decyzja administracyjna
i umowa zlecenie .
Jest to spełnienie wymogów podanych w art. 13 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prywatni lekarze weterynarii nie muszą się przejmować tym, że w przypadku utrzymania umów w dotychczasowej formie od 1 stycznia 2007 na powiatowych lekarz weterynarii będą nakładane grzywny lub nawet tym, że wszyscy powiatowi lekarze wet. trafią do więzienia na 2 lata .
Jednak z dniem 1 stycznia 2007 zmienia się również Ordynacja podatkowa . W art. 290 po punkcie 6 dodaje się punkt 6a w brzmieniu :
6a ) ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli” co uprawnia organy kontroli do oceny czy przychody podatnika pochodzą ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, czy z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem, również do kontroli prawidłowości wyliczenia podatku VAT ( 7 % czy zwolnione ), podatku dochodowego
( 19 % czy według progów podatkowych ) i kosztów ( koszty pracownicze, 20 % jak dla działalności wykonywanej osobiście, czy koszty rzeczywiste według książki podatkowej ) .

Od 1 stycznia 2007 nie można jednocześnie być osobą prowadzącą działalność gospodarczą i w tym samym zakresie prowadzić działalność wykonywaną osobiście .
Przychody osiągane z umów cywilnoprawnych będą mogły być rozliczane jako działalność wykonywana osobiście tylko przez podatników nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność w innym zakresie niż umowa zlecenie ( o ile oczywiście umowa nie będzie miała charakteru umowy o pracę ).

Tak więc od 1 stycznia umowy na czynności z wyznaczenia rozliczamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( zakładu leczniczego ) – to i VAT 7 % się odliczy i koszty w rzeczywistej poniesionej wysokości i nie będzie już płacenia podatku dochodowego od poniesionych kosztów .

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art.41 pkt. 2 „ płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia , o których mowa w art. 13 pkt.2 i 8 , jeżeli podatnik złoży oświadczenie , że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej , o której mowa w art. 10 ust.1 pkt.3 „

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych art.1 ust. 1 „ Wykonywanie zawodu lekarz weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska , a w szczególności : ( … )
4) badaniu zwierząt rzeźnych , mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego

Życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Z głębokiej kielecczyzny
Olek Borowiecki

Mój kontakt tel. 044 781 42 77
                 kom. 504181410

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.