Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Nasze Uwagi Do Projektu Rozporządzeń

2004/06/22 18:29:03


Ogólnopolskie PorozumienieNamysłów 21 czerwca 2004 roku

Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii

Wolnej Praktyki

"Medicus Veterinarius"

ul. 1 Maja 9

46-100 Namysłów

SZANOWNY PAN MINISTER

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

     W nawiązaniu do pisma z dnia 18 czerwca 2004 roku z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisanego przez Sekretarza Stanu Jerzego Pilarczyka w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających:

  1. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej
  2. Rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Przedstawiamy naszą opinię w zakresie obu rozporządzeń:

Ad.1) a.) W załączniku nr 1. poz.6. pkt 3b. dopisać:

" przy uboju ponad 60 sztuk na godzinę"- stawka za tą pozycję powinna wynosić w

rubryce 3. - 4,20 PLN ( w projekcie )

b)Poz. 7. pkt 3b. - stawka w rubryce 3. powinna wynosić - 5,90 PLN (w projekcie)

W §. 20. rozporządzenia po dotychczasowej treści dopisać nowe zdanie w brzmieniu:

"Opłaty za czynności, o których mowa będą na bieżąco waloryzowane co roku w oparciu o obowiązujący wskaźnik inflacji w roku poprzednim"

W rozporządzeniu z dnia 28.04.2004 roku Dz.Ust. Nr 100. poz.1119 . w załączniku Nr 1 punktowi 11. nadać brzmienie w rubryce 2:

"Nadzór nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa, za każdą godzinę nadzoru nad mięsem

"wprowadzanym do zakładu rozbioru lub zakładu przetwórstwa" i odpowiednio zmienić zapis

w rubryce 3. na - 67,50 PLN.

Ad.2):

- W projekcie w §.5. skreśla się część zdania w brzmieniu:

"nie mogą przekroczyć wysokości 93%" - wprowadzając nowe brzmienie:

" stanowiących 93%"

- W projekcie w zał. 1. poz. 6. pkt 3b. w rubryce 3. skreśla się stawkę- 3,79 PLN wprowadzając w to miejsce stawkę - 3,91 PLN

- W projekcie w zał. 1. poz. 7. pkt 3b. w rubryce 3. skreśla się stawkę - 5,11 PLN wprowadzając w to miejsce stawkę - 5,49 PLN

U Z A S A D N I E N I E

Ad. 1 a) W celu sprecyzowania możliwości technologicznych zakładu ubojowego zaproponowano zapis dotyczący uboju świń - "60 sztuk na godzinę".

Proponowana zmiana ma na celu precyzyjne określenie w zakresie możliwości technologicznych zakładów ubojowych wprowadzając rozróżnienie na zakłady o wyższym poziomie technologicznym. Sądzimy, iż wskaźnik 60 sztuk świń ubijanych na godzinę pozwoli pogodzić stanowiska usługodawców i premiuje zakłady o wyższym zaawansowaniu technologicznym i lepszej organizacji uboju.

   Proponujemy również obniżoną opłatę 4,20 PLN w stosunku do kwoty wynegocjowanej przez Komitet Protestacyjny ze stroną rządową, a która to kwota wynosiła 4,40 PLN.

   W poz. 7. pkt. 3b. proponujemy opłatę 5,90 PLN jako powrót do wysokości opłaty z rozporządzenia z 14.02.2003 roku, bardzo dokładnie argumentowanej z Ministrem J. Pilarczykiem i z Nim uzgodnionej, co ma odbicie w podpisanych uzgodnieniach.

   Przypominamy, że w zamian za zgodę na opłatę 5,90 PLN Komitet Protestacyjny odstąpił od swojej propozycji podwyższenia opłat za czynności wykonywane w godzinach od 18.00 d0 6.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy ( poz.5 pkt. 1 ). W przypadku nieuwzględnienia proponowanych przez nas stawek opłat za ubój świń postulujemy przywrócenie zapisu z protokołu postulatów ( poz.5 pkt. 1) i 2) ), z których to pozycji odstąpiliśmy w trakcie konferencji uzgodnieniowej z Ministrem J. Pilarczykiem.

Ad. 2.)

   W §. 5 proponujemy zapis: " stanowi 93% kwoty ..." jako zapis bardziej precyzyjny - wyraźnie określający jaka część przychodu pozostanie na koncie specjalnym.

   Rozumiejąc potrzeby lepszej organizacji Inspekcji Weterynaryjnej zgadzamy się na propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wysokości odpisu na środek specjalny. Podkreślamy jednocześnie, że jest to kolejny kompromis ze strony Komitetu Protestacyjnego.

Ponadto uzgodniono z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Lekarzem Weterynarii podwyższenie wysokości opłat i wynagradzania za badanie monitoringowe. Minister R. i R.W. i Główny Lekarz Weterynarii podejmą działania w celu zwiększenia środków budżetowych na monitoring, czyli propozycji zapisów w projekcie budżetu na 2005 rok oraz podwyższonego budżetu i liczby etatów dla Inspekcji Weterynaryjnej. Wynagradzanie lekarzy weterynarii przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa będzie rozliczane od sztuki. Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną. Porozumieniem Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki opracuje procedury zlecania i poziomu przychodów lekarzy wet. za czynności urzędowe wykonywane z wyznaczenia.

Za Komitet Protestacyjny

Julian Kruszyński

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.