Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Stanowiska Zjazdu Stowarzyszenia z 27.10.2013

2013/11/15 16:53:44


Pobierz artykuł...>

Namysłów 27.10.2013

S T A N O W I S K O nr 1

    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z siedzibą w Namysłowie wyraża zdecydowaną dezaprobatę dla projektowanych zmian w prawodawstwie wspólnotowym znajdujących wyraz w dokumencie z 22 maja 2013 roku, opracowanym przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego oraz Zdrowia Zwierząt w sprawie zmiany metody badania przed- i poubojowego. Projekt zmiany rozporządzeń tzw. „pakietu higienicznego” stanowią widomy dowód ulegania przez Parlament i Radę lobbingowi producentów żywności mającemu na celu ograniczenie kosztów wynikających z bezpośredniego nadzoru lekarzy weterynarii nad ubojem i przetwórstwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Pseudonaukowe opinie, na podstawie których wyciąga się wnioski, iż badanie poubojowe polegające na nacinaniu węzłów chłonnych i innych części tuszy jest niepotrzebne i sprzyja tylko zakażeniom krzyżowym to zwykła manipulacja faktami celem wyeliminowania lekarza urzędowego dokonującego niezależnej oceny mięsa. Idea rozszerzania sfery nadzoru właścicielskiego jako producenta odpowiedzialnego za zdrowie publiczne, który swymi etatowymi pracownikami tzw. pomocniczymi o niejasnych kwalifikacjach miałby zastąpić niezależny i fachowy nadzór urzędowego lekarza weterynarii, skompromitowała się przy „odzyskiwaniu zwrotów z marketów” , mieszaniu koniny z wołowiną czy produkcji „proszku jajecznego” bez udziału jajek. Tacy producenci nie zasługują na zaufanie publiczne, bo we własnym interesie fałszują żywność, ryzykując ludzkie zdrowie i życie.
    Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius” dostrzega również poważne zagrożenia dla wolnej praktyki w masowym parciu na rynek pracy lekarzy bezpośrednio po studiach bez stażu klinicznego i jakiegokolwiek doświadczenia w zawodzie. Stowarzyszenie „Medicus” wraz z Izbą Lekarsko-weterynaryjną zamierza podjąć zdecydowane działania celem wprowadzenia wymogu minimum rocznego stażu klinicznego w zakładzie leczniczym przed uruchomieniem własnej praktyki.
    Z dużym niepokojem obserwujemy sposób egzekwowania przepisów przez Weterynaryjnych Inspektorów ds. Nadzoru Farmaceutycznego, które kończą się wielokrotnie zgłoszeniami do Prokuratury. Inspekcja zmieniając w 2007 roku Ustawę Prawo Farmaceutyczne nadała sobie bardzo szerokie uprawnienia do kontroli nie tylko nad obrotem, ale również nad ilością stosowanych leków. W przepisach wykonawczych ( Rozporządzenie MRiRW z 22.04.2008 r) rozszerzono zakres kontroli nie tylko o dokumentację obrotu detalicznego, który wg GIW-u wszyscy prowadzimy, ale też o warunki w jakich zakład leczniczy funkcjonuje, (stan techniczny, sanitarny oraz wyposażenie), kwalifikacje jego personelu oraz zakres prowadzonej działalności leczniczej. Daje to wrażenie, że to nie Okręgowa Rada sprawuje nadzór nad działalnością zakładów leczniczych, ale przede wszystkim Inspektorzy Farmaceutyczni, którzy stwierdzając uchybienia kierują wnioski do organów ścigania zamiast do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
    Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius” widzi potrzebę dalszych działań mających na celu ochronę rynku pracy lekarzy weterynarii, podniesienie progu dostępu do zawodu w oparciu o staże kliniczne oraz uproszczenie zasad funkcjonowania praktyk lekarsko-weterynaryjnych w kwestii stosowania produktów leczniczych.

S T A N O W I S K O nr 2

    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z siedzibą w Namysłowie z zadowoleniem postrzega powstanie nowego stowarzyszenia, które ma zrzeszać lekarzy (przede wszystkim higienistów), wykonujących głównie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (przede wszystkim w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa). Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wykonujących Czynności Urzędowe z Wyznaczenia odbędzie się wkrótce pod Bełchatowem i mamy nadzieję, że w sposób jasny i precyzyjny nakreśli oczekiwania tej grupy w naszym zawodzie oraz podejmie stosowne działania, aby lekarze higieniści czynnie włączyli się w proces powstrzymywania ekspansji nadzoru właścicielskiego w zakładach ubojowych i przetwórczych. W obliczu zagrożenia likwidacją badania poubojowego w rzeźniach wielu kolegów może stracić dotychczasowe miejsca pracy, a tym samym pogorszyć jeszcze trudną sytuację na rynku usług lekarsko-weterynaryjnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” deklaruje gotowość współpracy z demokratycznie wyłonionymi strukturami nowego stowarzyszenia lekarzy urzędowych- higienistów w zakresie obrony rynku pracy lekarzy weterynarii i zachowania obecnego kształtu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius” będzie dalej podejmować próby integracji całego środowiska weterynaryjnego wraz z Izbą Lekarsko-Weterynaryjną i Inspekcją Weterynaryjną celem powstrzymania niekorzystnych dla zawodu zmian w nadzorze nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, które prowadzą do pauperyzacji roli urzędowego lekarza i stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak też powstrzymania bardzo złych propozycji zmian struktury Inspekcji Weterynaryjnej.

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.